Podsumowanie konferencji z dnia 18 marca 2011 r.


Data dodania: 2011-03-22 12:25:14

Dnia 18 marca 2011 r. w Auli Błękitnej Uniwersytetu Opolskiego odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pn. "Od nauki do biznesu. Projekt wsparcia spin-off”  realizowanego przez Opolski Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o. wraz z Uniwersytetem Opolskim we współpracy z partnerem zagranicznym Technologie-und Gründerzentrum Bautzen GmbH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki"  Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Konferencja  miała na celu przedstawienie działań zrealizowanych w ramach projektu, rezultatów twardych i miękkich przewidzianych w projekcie oraz ich wpływu na rozwój gospodarczy Województwa Opolskiego.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem licznie zgromadzonych  gości , którzy  to reprezentowali różne środowiska związane z regionalną i lokalną władzą samorządową , przedstawiciele opolskich instytucji, urzędów, przedsiębiorstw, środowiska  naukowe jednostek badawczo-rozwojowych, opolskich uczelni  oraz media (radio, prasa, telewizja).

 
Zaproszonych gości powitał prof. dr hab. inż. Piotr Paweł Wieczorek - Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą  Uniwersytetu Opolskiego wraz z Prezesem Bogdanem Tomaszkiem Opolskiego Parku Naukowo- Technologicznego.  Po oficjalnym powitaniu  Pani Katarzyna Brandys- Kierownik projektu  przedstawiła sprawozdanie z całości realizowanych zadań przez Lidera projektu , z kolei Pan Łukasz Żmuda – Pracownik AIP UO zaprezentował działania zrealizowane przez Partnera krajowego.

Podczas konferencji wystąpili Prelegenci,  którzy zaprezentowali swoje Referaty w zakresie:

Pani Joanna Podgórska – Z-ca Dyrektora Zespołu Innowacji i Technologii, PARP przedstawiła  główne założenia, zadania oraz działania podejmowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie transferu wiedzy B+R, następnie Pan Krzysztof Zasiadły – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w swojej prezentacji omówił sens przedsiębiorstw odpryskowych (spin-off i spin-out) oraz znaczenie ich w naszej rzeczywistości.   

Pan dr Frank Pankotsch z Dresden EXISTS – Technische Uniwersität Dresden omówił niemiecki program wsparcia przedsiębiorczości akademickiej – EXIST,  z kolei prof. dr Torsten Gonschorek oraz prof. dr Ralph Sonntag z HTW Dresden omówili metody promocji przedsiębiorczości akademickiej w Niemczech na podstawie dobrze działającej instytucji wsparcia przedsiębiorczości akademickiej w Niemczech  - Drezdeńskiej Kuźni Przedsiębiorczości, natomiast prof. dr Jürgen Besold z Technologie und Gründerzentrum Bautzen GmbH omówił znaczenie parków naukowo-technologicznych dla rozwoju regionu.

Pan dr Przemysław Malinowski przedstawił prawne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw typu spin-off w regionie, natomiast model tworzenia i rozwoju dla przedsiębiorstw spin-off w regionie w zakresie finansowania p-stw spin-off, analizy SWOT wraz z określeniem wyzwań dla strategii tworzenia przedsiębiorstw typu spin-off zaprezentował prof. PO, dr hab. n. ekon. Krzysztof Malik z Politechniki Opolskiej.

Pan dr Bogdan Tomaszek – Prezes Opolskiego Parku Naukowo-Technologicznego zaprezentował model wsparcia przedsiębiorczości akademickiej wypracowanego w ramach projektu pn. „Od nauki do biznesu. Projekt wsparcia spin-off”.

Prezentację ścieżki rozwoju opolskiej formy typu spin-off  na własnym przykładzie przedstawił zamiast  Pana mgr Łukasza Biłosa - Pan Łukasz Żmuda.

Konferencja zakończyła się  o godz. 13.45 oficjalnym zamknięciem jej przez  prof. dr hab. inż. Piotra Pawła Wieczorka - Prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Opolskiego.

 
Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy Konferencji  zostali zaproszeni przez organizatorów  na poczęstunek w postaci wyśmienitego obiadu.

 
Poniżej udostępniamy prezentację prelegentów konferencji:
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

dol