O projekcie


Planowanym celem do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu będzie zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R (ang. Research and Development - R&D) z sektorem MSP, poprzez adaptacje rozwiązań wsparcia przedsiębiorczości akademickiej, wypracowanych w innych krajach, a jego osiągnięcie rozumieć należy jako rzeczywistą wartość dodaną dla rozwoju gospodarczego województwa opolskiego.


Spin off - nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej (osoba ze stopniem naukowym co najmniej doktora) albo studenta bądź absolwenta uczelni w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii, zwykle zależne w pewien sposób (organizacyjnie, formalno-prawnie, finansowo itp.) od organizacji macierzystej (np. uczelni).

Spin out - nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej (osoba ze stopniem naukowym co najmniej doktora) albo studenta bądź absolwenta uczelni w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii, zwykle niezależne pod względem organizacyjnym od jednostki macierzystej (np. uczelni) oraz posiadające niezależne źródła finansowania.

Działania podejmowane w projekcie:

1. ORGANIZACJA AKCJI PROMOCYJNEJ (prowadzona przez cały okres realizacji projektu poprzez stronę WWW, plakaty, ulotki, ogłoszenia w prasie regionalnej, a także spotkania na opolskich uczelniach, które dodatkowo będą upowszechniać wiedzę o projekcie wśród mieszkańców Opolszczyzny).

2. ANALIZA I ADAPTACJA MODELU WSPARCIA SPIN-OFF poprzez:

• powołanie międzyuczelnianego i międzynarodowego zespołu ds. analizy ustawodawstwa i uwarunkowań formalno-prawnych w zakresie zakładania i funkcjonowania firm typu spin-off i spin-out,

• przedstawienie modelu wsparcia programu EXIST przez partnera zagranicznego,

• analizę i adaptację modelu,

• opracowanie ekspertyz.

Narzędziami służącymi osiągnięciu celów będą organizowane cykliczne spotkania (6) panelu 5 ekspertów krajowych i 2 zagranicznych.

3. WDROŻENIE MODELU/WARSZTATY jako kolejny etap po analizie i adaptacji modelu wsparcia spin-off:

Lider Projektu wraz z Partnerami dobiorą wysokiej klasy ekspertów szkoleniowych, którzy w ramach organizacji 4 dwudniowych warsztatów przedstawią założenia z zakresu współpracy pomiędzy sektorem B+R a MSP oraz analizy zakładania firm typu spin-off i spin-out, w tym w szczególności zostaną omówione zasady funkcjonowania systemu współpracy pomiędzy sektorami, przedstawienia modelowego funkcjonowania, zasad finansowania, oraz pomocy w opracowaniu przykładowej dokumentacji projektu. Planowane warsztaty przygotowane zostaną w oparciu o dokonane analizy i doświadczenia zdobyte na etapach wcześniejszych.

4. ORGANIZACJA WIZYT STUDYJNYCH

• dla 2 grup (12 i 25-o os.) celem zapoznania się z dobrymi praktykami funkcjonujących spin-offów, spotkania w instytucjach wdrażających program EXIST na wyższych uczelniach. Spotkanie z kadrą naukową zajmującą się Coachingiem, odwiedziny firm powstałych jako spin-off oraz odwiedziny firmy działającej na światowym rynku nowoczesnych technologii współpracującej ze spin-offami.

5. PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI

Konsultacje krajowe i zagraniczne z zakresu tworzenia firm typu spin-off, spin-out dla kobiet i mężczyzn pracowników naukowo-dydaktycznych. W ramach konsultacji uczestnicy będą opracowywali założenia przedsięwzięcia, biznes plan wraz z analizami finansowymi oraz będą zakładali własną firmę typu spin-out.

6. ORGANIZACJA STAŻY

Organizacja tygodniowych staży dla 12 kobiet i mężczyzn – pracowników naukowo-dydaktycznych w firmach spin-off wskazanych przez partnera zagranicznego. Realizacja tego działania obejmuje w szczególności kierunki chemii i biotechnologii.

7. WYDANIE PUBLIKACJI

W celu upowszechniania wypracowanego modelu wspierania, tworzenia firm typu spin-off, spin-out na bazie wyników prac badawczo-rozwojowych zostaną przygotowane i wydane 2 publikacje: „Podręcznik wsparcia spin-off” oraz anglojęzyczna publikacja naukowa, zawierająca efekty pracy zespołu ekspertów-adaptację modelu, m.in. w kontekście jego efektywności.

8. ORGANIZACJA KONFERENCJI

Organizacja konferencji podsumowującej realizację projekt i upowszechniającej jego rezultaty, z udziałem przedstawiciela partnera ponadnarodowego.
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

dol